PTA BOARD MEMBER RECRUITMENT

We are half way through the 2021-2022 school year. The Highland Park Parent Teacher Association (PTA) is kicking off our board member recruitment for the 2022-2023 school year. We are looking for the next Highland Park PTA board! 

All four board positions are open. To ensure the PTA’s nonprofit 501c3 status, all board positions must be filled. The nonprofit status permits the PTA to fundraise for Highland Park Plays playground project, and other important school events and activities. Over the last two years, PTA activities scaled back due to Covid safety. Next year looks promising for more school and community events and activities. We do not want HPE students to miss out on important events and activities that the PTA hosts. 

Duties of Vacant Positions:

President- Works with PTA board, general members, and school staff to ensure events and activities meet the goals and mission of the PTA.

Vice President- Assists and stands in for President.

Secretary- Documents board and general membership meetings. Drafts meeting agenda. Updates website and social media. Produces communications as needed.

Treasurer- Handles the finances of the PTA. Process checks and deposits. Creates and maintains budget. Keeps dues and filings for PTA up to date. 

Come be part of leading the way in Highland Park PTA’s mission:

To consistently provide opportunities through events and programs that enhance our students’ school experience while facilitating a place where the cultures and traditions of Highland Park families, school, and neighborhood will be embraced, celebrated, and united. 

All board positions can be shared between two people. The commitment you make can be as flexible to what you are able to give. This opportunity carries value for our school community. You can build leadership and nonprofit management skills in these board positions. The sooner we find new board members, the easier and more successful next year will be!

Nominate yourself or someone else: hpemustang@gmail.com

SPANISH

Atención

¡Comunidad primaria de Highland Park!

Estamos a la mitad del año escolar 2021-2022. La Asociación de Padres y Maestros de Highland Park (PTA) está iniciando el reclutamiento de miembros de la junta para el año escolar 2022-2023. ¡Estamos buscando la próxima junta de la PTA de Highland Park!

Las cuatro posiciones del tablero están abiertas. Para garantizar el estado 501c3 sin fines de lucro de la PTA, se deben llenar todos los puestos de la junta. El estado sin fines de lucro permite que la PTA recaude fondos para el proyecto de juegos infantiles Highland Park Plays y otros eventos y actividades escolares importantes. En los últimos dos años, las actividades de la PTA se redujeron debido a la seguridad de Covid. El próximo año parece prometedor para más eventos y actividades escolares y comunitarias. No queremos que los estudiantes de HPE se pierdan eventos y actividades importantes que organiza la PTA.

Deberes de las posiciones vacantes:

Presidente: trabaja con la junta de la PTA, los miembros generales y el personal de la escuela para garantizar que los eventos y actividades cumplan con las metas y la misión de la PTA.

Vicepresidente: asiste y reemplaza al presidente.

Secretario- Junta de documentos y reuniones generales de miembros. Proyectos de orden del día de la reunión. Actualizaciones de página web y redes sociales. Produce comunicaciones según sea necesario.

Tesorero- Maneja las finanzas de la PTA. Procesar cheques y depósitos. Crea y mantiene el presupuesto. Mantiene actualizadas las cuotas y las presentaciones de la PTA.

Venga a ser parte de liderar el camino en la misión de la PTA de Highland Park:

Proporcionar constantemente oportunidades a través de eventos y programas que mejoren la experiencia escolar de nuestros estudiantes mientras facilitan un lugar donde las culturas y tradiciones de las familias, la escuela y el vecindario de Highland Park serán adoptadas, celebradas y unidas.

Todas las posiciones del tablero se pueden compartir entre dos personas. El compromiso que haga puede ser tan flexible como lo que pueda dar. Esta oportunidad tiene valor para nuestra comunidad escolar. Puede desarrollar habilidades de liderazgo y gestión sin fines de lucro en estos puestos de la junta. ¡Cuanto antes encontremos nuevos miembros de la junta, más fácil y exitoso será el próximo año!

Nomínate a ti mismo o a otra persona: hpemustang@gmail.com

VIETNAMESE

Chú ý

Cộng đồng Tiểu học Highland Park!

Năm học 2021-2022 chúng ta đã đi được một nửa chặng đường. Hội phụ huynh Highland Park (PTA) đang khởi động đợt tuyển thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi cho năm học 2022-2023. Chúng tôi đang tìm kiếm hội đồng quản trị PTA Highland Park tiếp theo!

Tất cả bốn vị trí hội đồng quản trị đều mở. Để đảm bảo trạng thái 501c3 cho tổ chức phi lợi nhuận của PTA, tất cả các vị trí trong hội đồng quản trị phải được điền. Tình trạng phi lợi nhuận cho phép PTA gây quỹ cho dự án sân chơi Highland Park Plays, cũng như các sự kiện và hoạt động quan trọng khác của trường. Trong hai năm qua, các hoạt động của PTA đã thu hẹp lại do tính an toàn của Covid. Năm tới có vẻ hứa hẹn với nhiều sự kiện và hoạt động của trường học và cộng đồng hơn. Chúng tôi không muốn học sinh HPE bỏ lỡ các sự kiện và hoạt động quan trọng mà PTA tổ chức.

Nhiệm vụ của Vị trí tuyển dụng:

Chủ tịch- Làm việc với hội đồng PTA, các thành viên chung và nhân viên nhà trường để đảm bảo các sự kiện và hoạt động đáp ứng các mục tiêu và sứ mệnh của PTA.

Phó Chủ tịch – Hỗ trợ và thay mặt Chủ tịch.

Thư ký – Ban tài liệu và các cuộc họp thành viên chung. Soạn thảo chương trình họp. Cập nhật trang web và phương tiện truyền thông xã hội. Tạo thông tin liên lạc khi cần thiết.

Thủ quỹ- Xử lý tài chính của PTA. Xử lý séc và tiền gửi. Tạo và duy trì ngân sách. Luôn cập nhật các khoản phí và hồ sơ cho PTA.

Hãy trở thành một phần dẫn đầu trong sứ mệnh của Highland Park PTA:

Để liên tục cung cấp các cơ hội thông qua các sự kiện và chương trình nhằm nâng cao trải nghiệm học đường của học sinh đồng thời tạo điều kiện cho một nơi mà các nền văn hóa và truyền thống của các gia đình, trường học và khu phố Highland Park sẽ được chấp nhận, tôn vinh và đoàn kết.

Tất cả các vị trí hội đồng quản trị có thể được chia sẻ giữa hai người. Cam kết bạn đưa ra có thể linh hoạt tùy theo những gì bạn có thể đưa ra. Cơ hội này mang lại giá trị cho cộng đồng trường học của chúng ta. Bạn có thể xây dựng kỹ năng lãnh đạo và quản lý tổ chức phi lợi nhuận ở các vị trí hội đồng quản trị này. Tìm được thành viên hội đồng quản trị mới càng sớm, thì năm tới sẽ càng dễ dàng và thành công hơn!

Đề cử bản thân hoặc người khác: hpemustang@gmail.com

Comments are closed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑